Zgodnie z artykułem 66 Konstytucji „Każdy ma prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.”

Jednym z istotnych narzędzi kształtowania właściwego poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy na terenie zakładu jest przeprowadzanie szkoleń bhp. Obowiązek ten wynika bezpośrednio z Kodeksu pracy, w którym mowa jest m. in. o tym, że pracodawca powinien przeprowadzić szkolenia wstępne bhp przed dopuszczeniem do pracy pracownika nowo zatrudnionego oraz prowadzić szkolenia okresowe.

Szczegółowe zagadnienia szkoleń BHP

Szczegółowe zagadnienia związane ze szkoleniami bhp omówione zostały w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 Nr 180 poz. 1860, z późn. zm.). W omawianym akcie prawnym wskazane zostały m. in. zasady prowadzenia szkoleń, ich zakres, tematyka  przekazywana uczestnikom oraz sposób dokumentowania szkoleń.

Najważniejszy i wymierny cel szkoleń bhp to obniżenie liczby i ciężkości wypadków przy pracy oraz wskazanie pracownikom sposobów dotyczących zapobiegania chorobom zawodowym. Jednocześnie należy pamiętać, że szkolenia nie stanowią jedynego i absolutnego rozwiązania wszystkich problemów i zagadnień dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, występujących w różnego rodzaju przedsiębiorstwach i instytucjach.  Mają one skłonić zarówno pracowników ale przede wszystkim także pracodawców oraz kadrę kierowniczą do odpowiednich przemyśleń a w dalszej konsekwencji do podjęcia daleko idących działań mających na celu ustawiczne dążenie do osiągania najwyższych standardów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Tylko pełna współpraca pomiędzy szczeblem zarządzającym oraz pracownikami jest w stanie przynieść wymierne efekty.

Oczywiście należy przy tej okazji nadmienić, że sposób przeprowadzania szkoleń bhp, ich terminowość, czas trwania a zwłaszcza sam fakt ich przeprowadzania są częstymi przedmiotami kontroli Państwowej Inspekcji Pracy. Organ ten w większości swoje kontrole rozpoczyna od sprawdzenia, jak w danym zakładzie wygląda realizacja omawianego obowiązku. Należy pamiętać, że zapewnienie szkoleń bhp jest jednym z podstawowych obowiązków pracodawców i za jego zlekceważenie Inspektor Pracy może wymierzyć karę finansową w kwocie co najmniej 1000 zł.

Grupy zawodowe

Warto zapamiętać, że tematyka, czas trwania, zakres oraz sposób  przekazywania wiedzy podczas prowadzenia szkoleń bhp musi być dostosowany do adresatów. Warunkuje to istotne różnice, stąd ww. rozporządzeniu wymieniono 6 podstawowych grup, dla których szkolenia należy oprzeć na odpowiednim programie ramowym. I tak osobne szkolenia należy prowadzić dla poszczególnych, poniżej wymienionych grup zawodowych:

  • pracodawcy wykonujący zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy;
  • pracodawcy i inne osoby kierujące pracownikami;
  • pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych;
  • pracownicy inżynieryjno-techniczni;
  • pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osoby wykonujące zadania tej służby;
  • pracownicy administracyjno-biurowi i inni wyżej niewymienieni, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo
    z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szkolenia wstępne

Nieco inaczej sprawa ma się ze szkoleniem wstępnym. Obowiązkowi odbycia tego szkolenia podlegają wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy, praktykanci oraz stażyści. Szkolenie wstępne powinno odbyć się najpóźniej w dniu zatrudnienia, gdyż nie można dopuścić pracownika nieprzeszkolonego do pracy. Coraz częściej egzekwuje się omawiany obowiązek również wobec zleceniodawców, którzy podejmując współpracę na podstawie umowy cywilno-prawnej (np. umowa zlecenie) powinni zadbać, aby zleceniodawca został zapoznany z obowiązującymi przepisami i zasadami bhp.

Niewątpliwie każde profesjonalnie przygotowane i przeprowadzone szkolenie bhp będzie niezwykle pomocnym aspektem w budowaniu świadomości znaczenia szeroko rozumianego bezpieczeństwa i higieny na terenie danego zakładu pracy. W konsekwencji zaś przyczyni się (przynajmniej w pewnym stopniu) do kształtowania tzw. kultury bezpieczeństwa i ukierunkowania uczestników do realizacji pożądanych zachowań i celów. Warto zatem zadbać, aby szkolenie przeprowadził ktoś posiadający odpowiednie doświadczenie i wiedzę. Jeżeli w zakładzie nie ma powołanej służby bhp, szkolenie można zlecić firmie zewnętrznej. Jedną z profesjonalnych firm, która świadczy tego typu usługi na terenie województwa opolskiego jest BHP-EKOLOGIA Sp. z o .o .